livit
Ortho Valley
Privacy

Privacy beleid OrthoValley

De bescherming van uw privacy is van essentieel belang voor ons. En met de inwerkingtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geven wij u graag inzage in hoe wij de privacy van uw gegevens waarborgen. Wij houden ons aan de AVG en de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Ook conformeert OrthoValley zich aan de Gedragscode Medische Hulpmiddelen.

Wat we met uw gegevens doen, en welke rechten u als klant van OrthoValley heeft, leest u hieronder.

Welke gegevens hebben wij van u?

U heeft aan ons de volgende gegevens doorgegeven:
• uw (bedrijfs)naam en adres
• uw contactgegevens (zoals uw e-mailadres en/of uw telefoonnummer)
• uw bank- en betaalgegevens

Deze gegevens hebben wij nodig om aan uw vraag te kunnen voldoen, de afhandeling van de (financiële) administratie juist te laten verlopen en om contact met u te onderhouden.

Met wie delen wij uw gegevens?

Uw persoonsgegevens delen wij alleen:

Voor onderzoeken
Voor klanttevredenheidsonderzoeken kunnen wij u vragen of u hieraan wilt meewerken en of u uw gegevens ter beschikking wilt stellen aan een derde partij hiervoor.

Aan derden
Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor onze dienstverlening. Het komt voor dat we uw persoonsgegevens aan derden verstrekken. Dit doen we alleen als dat nodig is voor het uitvoeren van de overeenkomst met u of om onze bedrijfsvoering efficiënt te houden zoals een bedrijf dat de mogelijke verzending van uw producten voor haar rekening neemt.

Uw gegevens worden niet buiten de EER gedeeld.

Hoe beveiligen wij uw gegevens?

Wij passen binnen heel OrthoValley beveiligingsmaatregelen toe om persoonsgegevens te beveiligen. Deze maatregelen hebben betrekking op de organisatorische risico’s, menselijk handelen (personeel), inrichting van processen, techniek en fysieke beveiliging en zijn vastgelegd in het informatiebeveiligingsbeleid van OrthoValley. De invulling van de maatregelen is afgeleid van internationaal geldende standaarden, zoals ISO norm ISO27001 en de NEN 7510 norm die specifiek voor de zorg is.

Periodiek wordt door ons gecontroleerd of onze maatregelen nog adequaat zijn. Dit gebeurt onder andere door middel van het uitvoeren van risicoanalyses en interne controleplannen en onafhankelijke audits. Daarnaast staan wij onder direct toezicht van verschillende toezichthouders, waarbij onder meer wordt toegezien op de werking van interne beheersing van informatiebeveiliging.

Onze medewerkers zijn tot geheimhouding verplicht. U mag van ons verwachten dat wij alles doen, wat in redelijkheid van ons verwacht mag worden, om uw privacy te waarborgen. Uw persoonsgegevens zijn intern alleen in te zien voor medewerkers die uw gegevens nodig hebben om op juiste wijze uitvoering te geven aan uw zorgvraag. U kunt een reden hebben om ons te vragen bepaalde persoonsgegevens, zoals uw adres, geheim te houden. Aan zo’n verzoek voldoen wij natuurlijk altijd, binnen de eisen die wettelijk aan ons gesteld worden. De persoonsgegevens die u geheim wilt houden, zullen dan niet (meer) aan derden verstrekt worden.

Hoe lang worden uw persoonsgegevens bewaard?

OrthoValley bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor goede dienstverlening.

Sollicitatiegegevens worden maximaal 4 weken na het afronden van de sollicitatieprocedure vernietigd, tenzij u akkoord heeft gegeven om deze langer te bewaren.

Ook kunnen wij uw telefoongesprekken met ons opnemen. Dat doen wij om onze medewerkers te kunnen trainen en zo onze dienstverlening beter te maken. Deze gegevens bewaren wij 6 weken.

Beveiligde site

Ook de OrthoValley website die u nu bezoekt en gebruikt, is natuurlijk beveiligd. Personen die toegang hebben tot uw gegevens op de site, zijn gehouden aan de wetten en regels op privacy gebied. Wij verzamelen en analyseren de gegevens over uw bezoek aan deze website om de site te verbeteren en aan uw gebruikswensen aan te passen. Deze gegevens worden verzameld met behulp van cookies. Hierbij verzamelen wij geen persoonlijke gegevens. Mocht u bezwaar hebben tegen het gebruik van deze cookies, dan kunt u in uw eigen browser ‘cookies off’ inschakelen.

Wat zijn uw rechten?

U heeft recht op:
• inzage van de gegevens die wij van u hebben.
• rectificatie als wij uw gegevens verkeerd hebben verwerkt.
• beperking van het gebruik van uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld als u de digitale nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen.
• overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens

• bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens.
• het intrekken van uw toestemming.

Vragen of opmerkingen?

Wilt u gebruikmaken van een van de bovenstaande mogelijkheden? Of heeft u vragen over ons privacy beleid? Dan kunt u een e-mail versturen met uw verzoek of vraag naar onze Functionaris Gegevensbescherming via FG@livit.nl.

Ook kunt u een brief sturen naar:

Livit Orthopedie B.V.
t.a.v. Functionaris Gegevensbescherming
Kabelweg 40
1014 BB Amsterdam

U ontvangt zo spoedig mogelijk, uiterlijk binnen een maand, een reactie op uw verzoek of vraag. Als u het niet eens bent met de afhandeling van uw verzoek kunt u daarover een klacht indienen bij de Geschillencommissie Zorg of de Autoriteit Persoonsgegevens.

Versie

De versie van dit privacy statement kan veranderen door aanpassingen in de wet of regels of door verandering van onze producten of diensten. Deze laatste versie is van 15/06/2020